சிங்கத்தைப்போல தைரியமாயிருங்கள் ! | Tamil Short Film | Bro. Mohan C Lazarus | Jesus Redeems

இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மையை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். உங்கள் சாட்சி தேவனை மகிமைப்படுத்தட்டும்! Share with us the blessings that you receive from this program. May your testimony glorify God! https://bit.ly/JRSocialmediaTestimony ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ For 24*7 prayer support call (+91) 04639-35 35 35 Email…

சிங்கத்தைப்போல தைரியமாயிருங்கள் ! | Tamil Short Film | Bro. Mohan C Lazarus | Jesus Redeems

Source

0
(0)

இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மையை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். உங்கள் சாட்சி தேவனை மகிமைப்படுத்தட்டும்!
Share with us the blessings that you receive from this program. May your testimony glorify God!
https://bit.ly/JRSocialmediaTestimony
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For 24*7 prayer support call (+91) 04639-35 35 35

Email : prayer@jesusredeems.org

Like, Follow, Subscribe and Join with us to spread the Gospel to the ends of the earth!

►►►Jesus Redeems Ministries
►FACEBOOK — https://www.facebook.com/JesusRedeemsMinistries
►YOUTUBE — https://www.youtube.com/c/jesusredeemsministries
►INSTAGRAM – https://www.instagram.com/jesusredeems_ministries
►TWITTER – https://twitter.com/JesusRedeems_

#Tamil_Short_Film #MohanCLazarus #Jesus_Redeems

Visit us @ https://www.jesusredeems.com

0 / 5. 0