සුරංගනාවියෝ | Kujeetha Films

සුරංගනාවියෝ | Kujeetha Films Join our Telegram – https://t.me/kujeetha Join our whatsapp – http://bit.ly/3vHJloP Kujeetha films තවත් video බලන්න අපේ චැනල් එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න Enjoy & Stay Connected With Us For More Videos !!! Sri…

සුරංගනාවියෝ | Kujeetha Films

Source

සුරංගනාවියෝ | Kujeetha Films

Join our Telegram – https://t.me/kujeetha

Join our whatsapp – http://bit.ly/3vHJloP

Kujeetha films තවත් video බලන්න අපේ චැනල් එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න

Enjoy & Stay Connected With Us For More Videos !!!

Sri Lanka Funny Videos by Kujeetha Films (කුජීත Films)

Subscribe us (Kujeetha Films) : https://bit.ly/3eMplZw
Subscribe us (Kujeetha Behind the Scenes) : http://bit.ly/2KhkSE6
Subscribe us (KJ Sports) : https://bit.ly/3gUOJy4
Subscribe us (Mr Blue) : http://bit.ly/3mOXVFo

-Cast-
Hansaka
Randula
Pathum
Shenaya
Shen
Mr.blue

Facebook : https://www.facebook.com/kujeethafilms/

Tik Tok. : https://vm.tiktok.com/JN6Bhc4/

Instagram : https://www.instagram.com/kujeethafilms/

Thank you for Watching the video and Don’t forget to Subscribe.!

LIKE , COMMENT , SHARE AND SUBSCRIBE

#KujeethaFilms #SinhalaComedy #SinhalaJoke